Šta je palijativna medicina?

Palijativna medicina je grana medicine koja dobija sve više značaja u svetu. Nove dijagnostičke i terapijske procedure značajno menjaju tok bolesti, samim tim pacijentima je potrebna simptomatska, suportivna i psihološka pomoć. Sama definicja palijativnog lečenja predstavlja pristup lečenju kojim se poboljšava kvalitet života pacijenta suočenog sa hroničnom neizlečivom bolešću kroz prevenciju i lečenje svih simptoma bolesti: kako fizičkih tako i psihosocijalnih i duhovnih. Po najnovijim preporukama palijativna nega i zbrinjavanje se primenjuje  od samog početka lečenja hroničnih neizlečivih bolesti.

Naša bolnica je u mogućnosti da obezbedi palijativno zbrinjavanje pacijenata u svim fazama malignih i drugih hroničnih neizlečivih bolesti,  kroz vanbolničko lečenje u dnevnoj bolnici i u stacionarnim bolničkim uslovima. U našoj ustanovi postoji mogućnost ambulantne primene svih oblika simptomatske i suportivne terapije u dnevnoj bolnici. To podrazumeva rehidrataciju, primenu infuzija vitamina i elektrolita, transfuziju, primenu bisfosfonata, primenu faktora rasta crvene krvne loze, psihološka potpora, fizikalni tretman, primenu antibiotika, higijena i održavanje svih privremenih i trajnih implanta. Naše osoblje je obučeno za rad sa port a cath implantima. Naš nutricionista i gastroenterolog svakom pacijentu pristupaju individualno i prilagođavaju ishranu potrebama bolesnika. Ishrana bolesnika je moguća peroralno ,putem nazogastrične sonde, PEG-a ili parenteralno putem periferne venske linije ili putem centralnog venskog katetera.

Lečenje ovakvih bolesnika zahteva stalnu dostupnost medicinskog tima. Našim pacijentima i njihovim porodicama omogućavamo 24 časovni pristup lekarima i tehničarima. Naš sanitetski tim je dostupan 24h svaki dan u godini. Za bolesnika i porodicu je bitno da znaju da nikada nisu sami, i da za svaku komplikaciju ili stanje mogu da se obrate u svako doba. Naša vizija je da bolnica Sirius Medical prati pacijenta od momenta dijagnostikovanja pa nadalje, da pored najsavremenijih terapijskih mogućnosti, pružimo maksimalnu potporu u smislu simptomatske terapije, suportivne terapije (transfuzije, primena antibiotika, rehidratacija, korekcija elektrolitnog sastava), fizikalne terapije i psihološke podrške i pacijentu i porodici. Učešćem na svetskim kongresima i saradnjom sa evropskim centrima nastojimo da pružimo maksimalan kvalitet i uslugu.