Scroll to top

Prof. dr Miloš Velinović


Kardiohirurg

Profesor dr Miloš Velinović, rođen 1964. godine u Novom Pazaru, lekar specijalista opšte hirurgije,
uža specijalizacija kardiohirurgija.
Medicinski fakultet završio u Beogradu 1989. godine, srednja ocena 9,07. Doktorirao 2003. godine,
naziv disertacije „Hirurška revaskularizacija miokarda kod bolesnika sa hroničnom ishemijskom
kardiomiopatijom i ejekcionom frakcijom leve komore manjom od 30%“ .
Specijalizaciju iz opšte hirurgije položio 1995. godine sa odličnim uspehom na Medicinskom
fakultetu u Beogradu. Užu specijalizaciju iz kardiohirurgije položio 2011. godine.
Postao asistent 1998. godine, izabran u zvanje docenta 2007. godine. Prvi izbor za zvanje vanrednog
profesora 2013. godine. Izabran za redovnog profesora 2018. godine. Autor brojnih radova i
publikacija iz oblasti kardiohirurgije. U radnom iskustvu preko 3000 operacija iz oblasti koronarne,
aortne i hirurgije zalistaka.